vietravelairlines

Chuyên viên kế toán thu bán

 • Giúp trưởng phòng trong việc điều hành, tham mưu đề xuất các ý kiến và các biện pháp giải quyết các công việc chung.
 • Phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chính sách thương mại đối với thu bán. sản phẩm vận chuyển và các sản phẩm bổ trợ, chính sách thương mại đối với thu bán sản phẩm vận chuyển hàng hóa, kiểm soát doanh thu vận chuyển hàng không.
 • Vận hành khai thác hệ thống kế toán thu và các hệ thống bổ trợ liên quan đến công tác quản lý thu bán, công tác quản lý thu bán hàng hóa, xử lý doanh thu vận tải hàng không.
 • Quản lý thu bán sản phẩm đối với các đơn vị và các nguồn thu bán do Công ty trực tiếp quản lý, bao gồm cả nguồn thu từ bán trực tuyến.
 • Báo cáo quản trị liên quan đến thu bán sản phẩm.
 • Quản lý hành chính đối với Nhóm Thu bán hành khách, Nhóm Thương mại điện tử, Nhóm Doanh thu và Nhóm Hàng hóa.
 • Quản lý theo chuyên môn của phòng đối với các đơn vị liên quan và văn phòng chi nhánh.
 • Trực tiếp quản lý, thanh toán, xử lý các hóa đơn và theo dõi công nợ với đối tác.
 • Theo dõi và lập báo cáo Thuế hàng tháng.
 • Theo dõi và quản trị các khoản phải thu từ đối tác.
 • Đảm nhiệm công tác quản lý thu bán toàn bộ thị trường BSP, các đại lý và văn phòng chi nhánh.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển