vietravelairlines

Chuyên viên kế toán doanh thu

 • Tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán thu theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế tổ chức hoạt động của Phòng kế toán thu
 • Trực tiếp chỉ đạo điều hành các tổ nghiệp vụ, sự phối hợp giữa các tổ nghiệp vụ trong phòng, giữa phòng kế toán thu với các đơn vị khác
 • Chịu trách nhiệm triển khai, giám sát các chính sách của công ty
 • Triển khai các quy định về giá vé, bảng giá vé, chính sách hoa hồng cho các đại lý để giám sát việc bán dữ liệu
 • Triển khai các quy định, hướng dẫn và thủ tục tài chính nội bộ của công ty đến tất cả các đại lý bán hàng và văn phòng chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm quản lý chứng từ vận tải hàng không, xử lý dữ liệu chuyến bay kịp thời, đầy đủ cho mục đích tính doanh thu và tính thuế
 • Chịu trách nhiệm giám sát các khoản phải thu của: Phòng vé chi nhánh, PSA, GSA, BSP, ARC, Đại lý Cổng thông tin điện tử, Đối tác thuê tàu, Đối tác liên doanh, Đối tác quảng cáo và các đối tác khác
 • Tham gia và tư vấn cho giám đốc Tài chính trong việc đánh giá hiệu quả của các chính sách bán hàng, SPA, giá cả và lợi nhuận.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các số liệu doanh thu: Thường lệ, thuê chuyến, VIP, thuê ướt, hàng hóa, quảng cáo, phí phát hành, phí quản trị PSC, phí AWB; Phí hoàn tiền, phí hoàn hủy đổi, phí YR, phí chưa xử lý, chi phí sửa chữa và thu nhập khác.
 • Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng chuyên thu của Công ty
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký chứng từ ghi sổ kế toán.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất:
 • Báo cáo tài chính hàng quý/ năm: Báo cáo chi tiết mã tài khoản 131/332/338/511/711
 • Báo cáo doanh thu ước tính hàng tháng
 • Những báo cáo khác liên quan đến doanh thu theo yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm theo dõi báo cáo thuế GTGT đầu ra hàng tháng. Cung cấp và xác minh doanh thu chịu thuế thuộc văn phòng chi nhánh tại nước sở tại
 • Chịu trách nhiệm giám sát ADM/ACM: Hàng tháng
 • Chịu trách nhiệm theo dõi báo cáo khuyến khích và hoa hồng của tất cả các thị trường: hàng tháng hoặc hàng quý
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các yêu cầu hoàn tiền trên liên kết BSP/IATA
 • Chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ tài liệu trong kho: AWB, FIM, BCB, PTT, MCO. Chịu trách nhiệm theo dõi tất cả các Bảo lãnh Ngân hàng của các đại lý
 • Chịu trách nhiệm theo dõi tất cả các hợp đồng đại lý về việc bán vé và các hợp đồng dịch vụ khác
 • Phối hợp với các ban đơn vị liên quan trong dữ liệu luồng đánh giá và kết quả hoạt động bán, thầm định các hợp đồng thương mại
 • Phối hợp với ban thương mại trong việc thẩm định các hợp đồng thương mại

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Nội dung (Cover letter)
Giới tính (Gender)
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Nguyên quán (Place of birth in VN)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển