vietravelairlines

Chuyên viên An ninh/ Security Executive

Xây dựng, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, tài liệu an ninh hàng không, đặc biệt là Chương trình an ninh hàng không và Tài liệu hướng dẫn an ninh hàng không của VTA, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn an ninh của ICAO, IATA, Nhà chức trách hàng không nước ngoài và pháp luật Việt Nam

Triển khai các thủ tục xin phê chuẩn hệ thống chính sách, tài liệu về an ninh không theo yêu cầu của Cục HKVN, Nhà chức trách hàng không nước ngoài và triển khai các chính sách, tài liệu về an ninh hàng không đến các cơ quan, đơn vị thuộc VTA

Thực hiện công tác đánh giá, khảo sát về an ninh hàng không và tham gia thực hiện công tác triển khai các cuộc đánh giá từ bên ngoài của IATA, Cục HKVN, Nhà chức trách hàng không nước ngoài về an ninh hàng không.

Chịu trách nhiệm trực tiếp giúp Trưởng ban để tham mưu cho Tổng giám đốc VTA trong công tác bảo đảm an ninh công nghệ thông tin của VTA theo quy định.

Tham gia làm thành viên Nhóm đánh giá rủi ro thương mại điện tử của VTA, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả đánh giá rủi ro dưới góc độ bảo đảm an ninh công nghệ thông tin.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thuộc VTA trong triển khai các biện pháp bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin của VTA trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh cho các hệ thống mạng thông tin của VTA, bao gồm: hệ thống bán vé, đặt chỗ, hệ thống thương mại điện tử, hệ thống mạng bay, tàu bay, hệ thống mạng thư điện tử (E-mail)..., đảm bảo an ninh, an toàn, chống sự xâm nhập từ bên ngoài.

Tham gia điều tra các sự cố liên quan đến các hệ thống công nghệ thông tin của VTA, xác định các nguyên nhân và kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục.

Định kỳ và đột xuất tổng hợp, báo cáo công tác an ninh công nghệ thông tin cho Trưởng ban để báo cáo Tổng giám đốc và Cục HKVN theo quy định trong báo cáo về công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Giúp Trưởng ban tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác năm của ban, theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổng hợp, báo cáo công tác (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) của ban.

Theo dõi, thực hiện các công tác hành chính của ban.

Quản lý cơ sở vật chất của ban và theo dõi, kiểm tra các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn, kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng ban khi cần thiết.

Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu, mẫu vật vi phạm của ban đảm bảo an toàn an ninh, khoa học theo đúng quy định.

Tiếp nhận, phân loại, lưu trữ các văn bản hành chính đi và đến của ban.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)  *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Nguyên quán (Place of birth in VN)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Quốc tịch (Nationality)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển